Product Database - Japan starting with 1919

Battleships

Heavy Cruisers

Destroyers

Small Boats

1200 - Musashi

1230 - Tone

1260 - Matsu

1280 - Ootori

1201 - Yamato

1231 - Mogami

1261 - Shimakaze

1281 - Chidori

1201a - Yamato 1941

1231a - Suzuya

1262 - Akizuki

1282 - Shimushu

1202 - Nagato

1232 - Atago

1262a - Yoizuki

1282a - Fukue

1202a - Mutsu

1232a - Maya

1263 - Yugumo

1283 - Mikura

1203 - Ise

1232b - Chokai

1264 - Kagero

1283a - Shisaka

1203a - Hyugo

1233 - Nachi

1265 - Asashio

1284 - Kaibokan I

1204 - Fuso

1234 - Aoba

1266 - Umikaze

1285 - Kaibokan II

1204a - Yamashiro

1235 - Furutaka

1267 - Hatsuharu

1205 - Hiej

1268 - Hibiki

1206 - Kongo

1268a - Uranami

Auxiliary Ships

1207 - Haruna

Light Cruisers

1269 - Mutsuki

1290 - Erimo Tanker

1208 - Kirishima

1240 - Oyodo

1291 - Kimikawa Aircraft Ship.

1241 - Yahagi

1292 - Tsugaru

1242 - Katori

U-Boats

1293 - Nippon Maru Tanker

Aircraft Carriers

1243 - Yubari

1271 - I 54 / B 3

1294 - Teiyo Maru Tanker

1210 - Shinano

1244 - Sendai

1272 - I 16 / C 1

1295 - Akitsushima Fly. B. Ship

1211 - Unryu

1244a - Naka

1272a - I 16 + small U-Boat

1296 - Jingei Destroyer Tend.

1212 - Taiho

1245 - Nagara

1213 - Shokaku

1245a - Isuzu

1213a - Zuikaku

1246 - Kuma

1214 - Hiryu

1246a - Kitakami

Models with Camouflage

1215 - Soryu

1247 - Tatsuta

T1213a - Zuikaku

1216 - Ryujo

1217 - Akagi

T1221 - Chuyo

1218 - Kaga

T1226a - Zuiho

1219 - Hosho

1221 - Chuyo

1224 - Junyo

1226 - Shoho

We sell only to our dealers, nevertheless here our Pricelist (German, PDF)